Материална база

Училището разполага с много добра учебно-техническа и материална база. Обучението се провежда в просторни класни стаи. Оборудвана е компютърна зала с локална мрежа и интернет. Кабинетите по химия и физика спомагат часовете да бъдат по-интересни.
Неразделна част от учебния процес е и богатата училищна библиотека.
За учебните часове по физическо възпитание и спорт се използва физкултурен салон, оборудвана фитнес зала и спортна площадка.
Част от часовете по домашна техника и икономика се провеждат в добре оборудвана работилница.
В близко бъдеще се очаква да бъдат построени съвременен спортен комплекс, актова зала и още кабинети, за да може училището да отговори на новите европейски изисквания към образованието.