A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОбУ„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" – ГР.ОБЗОР

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОбУ„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" – ГР.ОБЗОР

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ГОДИШЕН ПЛАН

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИ ПО БДП

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

Годишен отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация