A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОбУ„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" – ГР.ОБЗОР           ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОбУ„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" – ГР.ОБЗОР

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - I клас, II клас, III класIV клас

                                                   V класVI клас, VII клас

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ГОДИШЕН ПЛАН

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИ ПО БДП

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

Годишен отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Правила за вътершно подаване на сигнали