Документи

Кандидатстване за иновативно училище 2020 г. -  Проект "Математиката - лесна, интересна"

Решение на Педагогическия съвет

Решение на Обществения съвет          СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОбУ„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" – ГР.ОБЗОР

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ГОДИШЕН ПЛАН

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Годишен отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация