A

Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Обзор

Проекти

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Уважаеми родители и ученици,

ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий" - гр. Обзор участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
  • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Връзка: https://www.mon.bg/bg/100925

 

 

Работа по проектите "Подкрепа за успех" - 2021/2022 година.

Реализирани проекти по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" и "Културните институции като образователна среда", прогимназиален етап - 2020/2021 година и начален етап - 2021/2022 г.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

logo

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

2017/2018 учебна година

Тематична програма и график за работа на групата:

Начален етап                                                                                           Прогимназиален етап

1. Български език и литература                                                              1. Ефективни стратегии за учене

2. Математика                                                                                         2. Математика

Занимания по интереси

Изобразително изкуство                                                                           Театрално изкуство

Група І-ІІ клас

Група ІІІ-ІV клас

Група V-VІІ клас

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

2016/2017 учебна година

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

 

            На 01.06.2017 г. участниците в групата за подпомагане на работата в овладяване на българския език и литература от II, ІІІ и ІV клас  се включиха със стихотворения по време на годишното утро.

            Ръководител на групите е г-жа Светла Москова

            На 15.06.2017 г. от 11 часа в многофункционалната зала на гр. Обзор  ДТК „Морски звездички” при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” представи своята годишна училищна продукция.

            За своята заключителна изява участниците  подготвиха притча за „Доброто и Злото” и постановките „Ежко и Добрината” и „Приятели”. В залата присъстваха две групи от ОДЗ „Обзорче”, ученици и учители от училището, г-жа Димитрова, директор на училището, родители и представители на Съвета „Твоят час”, на кметство Обзор и читалище „Изгрев 1927”.

            Всички участници получиха грамоти за положените усилия през годината и проявения творчески ентусиазъм.

            Ръководител на групата е г-жа Краси Христова.

            На 21.06.2017 г. групите по Изобразително и приложно изкуство I- III клас и IV- VII клас представиха   мозайки, направени с парченца от керамични плочки. Изложбата бе официално открита в читалищния културен център „Изгрев 1927”. Гости на мероприятието бяха ученици и учители от училището, родители и представители на Съвета „Твоят час”, на кметство Обзор и читалище „Изгрев 1927”.

Директорът на училището г-жа Димитрова поздрави всички участници за професионалното изпълнение на творбите. Впечатлени от работата на децата бяха и чуждестранните гости от Украйна и Полша. Като представители на различни школи по рисуване, те също дадоха своята висока оценка и отправиха покана за гостуване на изложбата.

            Ръководител на групата е г-н Георги Георгиев.