План-прием за ученици след завършен VІІ клас за учебната 2018/2019 година:

Професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

Специалност "Хотелиерство"

Професия "Камериер" - срок на обучение: 3 години, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

ОБЛАСТ БУРГАС - КОД: 1103

 

 

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

График за провеждане на консултации по учебни предмети

График за провеждане на родителски срещи